A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ HUYỆN BÌNH GIA THÁNG 3 NĂM 2024

  1. Tổng thương phẩm của huyện theo 5 thành phần phụ tải:

Tổng thương phẩm điện tiêu thụ tháng 03/2024 của toàn Huyện Bình Gia thực hiện 2,242 triệu kWh, tăng 11,03% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 0,23 triệu kWh. Trong đó, thành phần thương phẩm có mức tăng trưởng mạnh nhất là nhóm quản lý tiêu dùng tăng 15,2%, kinh doanh dịch vụ tăng 24,8%. Chi tiết các thành phần:

 

STT

Thành phần

Tháng 03/2024

Lũy kế năm 2024

Thương phẩm (kWh)

 Tỷ trọng
(%)

So sánh cùng kỳ

Thương phẩm (kwh)

Tỷ trọng
( %)

So sánh cùng kỳ

 

Tỷ lệ
( %)

Sản lượng (kWh)

Tỷ lệ
(%)

Sản lượng (kWh)

 

1

Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

69.018

3,1

    113,2

8.048

181.816

2,5

96,12

-7.331

 

2

Công nghiệp, Xây dựng

229.215

10,2

      82,5

-48.559

713.981

10,0

86,65

-109.960

 

3

Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng

78.231

3,5

    124,8

15.530

249.259

3,5

119,18

40.112

 

4

Quản lý, tiêu dùng

1.690.085

75,4

    115,2

223.168

5.466.334

76,6

108,92

447.776

 

5

Hoạt động khác

175.459

7,8

    116,3

24.608

523.708

7,3

106,46

31.757

 

 

Tổng

2.242.008

100

  111,03

222.795

7.135.098

100

105,98

402.354

 

  1. Điện tiêu thụ của các cơ quan hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng (HCSN và CSCC):

Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Bình Gia là 62 khách hàng (Chỉ thông kê các đơn vị có sản lượng điện tiêu thù từ 100 kWh trở lên).

- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2024: 82.470 kWh;

- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2023: 76.154 kWh;

- So sánh với cùng kỳ: Tăng 6.136 kWh, tương ứng tăng 8,29%

Trong đó có 40 đơn vị có sản lượng tăng và 22 đơn vị có sản lượng giảm so với cùng kỳ. Trong đó:

Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu như: Huyện Uỷ (-54,02%); Kho Bạc (-31,49%); Phòng Nội vụ (-14,29%); Phòng Văn Hoá và Thông tin (-35,23%); UBND xã Hồng Thái ( -35,22%). UB xã Hoàng Văn Thụ (-15,41%); Văn Phòng UBND huyện (-46,95%)

Bên cạnh đó mộ số đơn vị sử dụng tăng cao hơn so với cùng kỳ trên 10% như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia gồm đèn đường Khối phố Ngã Tư thị trấn Bình Gia tăng (57,56%), Đèn đường khối phố 5B (82,06%); UBND xã Tân Hoà (45,42%); UB xã Hoà Bình (45,13%). Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia (31,36%)…

Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên:

Stt

Tên cơ quan/đơn vị

Tháng báo cáo

 Sản lượng

So sánh

 Tháng 03/2024 (kWh)

 Tháng 02/2024 (kWh)

 Tháng 03/2023 (kWh)

Tháng liền trước

Cùng kỳ

 Sản lượng (kWh)

 Tỷ lệ
(%)

 Sản lượng (kWh)

 Tỷ lệ (%)

1

Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Gia

         3.053

         3.317

         2.454

            (264)

             92

            599

   124,41

2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia

            620

            737

            583

            (117)

             84

              37

   106,35

3

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Gia

            714

            714

            686

                -  

           100

              28

   104,08

4

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Gia

            441

            536

            339

              (95)

             82

            102

   130,09

5

Chi cục Thống Kê huyện Bình Gia

            117

            160

            126

              (43)

             73

              (9)

     92,86

6

Chi cuc Thuế khu vực IV

         2.640

         3.000

         2.940

            (360)

             88

          (300)

     89,80

7

CN Văn phòng đăng ký đất đai

            516

            589

            415

              (73)

             88

            101

   124,34

8

Công an huyện Bình Gia

         4.990

         5.166

         4.694

            (176)

             97

            296

   106,31

9

Hạt kiểm lâm Bình Gia

            979

         1.121

            551

            (142)

             87

            428

   177,68

10

Huyện uỷ

         2.851

         3.635

         2.718

            (784)

             78

            133

   104,89

11

Huyện uỷ

            200

            176

            435

               24

           114

          (235)

     45,98

12

Kho Bạc Huyện Bình Gia

            929

         1.126

         1.356

            (197)

             83

          (427)

     68,51

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Gia

            771

            977

            825

            (206)

             79

            (54)

     93,45

14

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

         6.001

         6.967

         6.891

            (966)

             86

          (890)

     87,08

15

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia

         1.970

         1.914

         2.638

               56

           103

          (668)

     74,68

16

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia ( đèn đường)

         3.834

         7.611

         4.248

         (3.777)

             50

          (414)

     90,25

17

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Đèn đường)

         5.119

         5.582

         3.249

            (463)

             92

         1.870

   157,56

18

Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Bình Gia (đèn đường)

         5.940

         7.200

         5.340

         (1.260)

             83

            600

   111,24

19

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Đèn đường)

         4.475

         4.553

         2.458

              (78)

             98

         2.017

   182,06

20

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Đèn đường)

         5.624

         6.473

         5.827

            (849)

             87

          (203)

     96,52

21

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (đèn đường)

         1.537

         1.933

         1.313

            (396)

             80

            224

   117,06

22

Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Văn phòng)

            196

            212

            203

              (16)

             92

              (7)

     96,55

23

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia

            406

            499

            395

              (93)

             81

              11

   102,78

24

Phòng Nội Vụ Huyện Bình Gia

            348

            312

            406

               36

           112

            (58)

     85,71

25

Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

            347

            499

            442

            (152)

             70

            (95)

     78,51

26

Phòng Tài chính - Kế hoạch

            593

            742

            479

            (149)

             80

            114

   123,80

27

Phòng tài nguyên & môi trường

            388

            408

            318

              (20)

             95

              70

   122,01

28

Phòng Tư Pháp Huyện Bình Gia

              90

              89

              65

                 1

           101

              25

   138,46

29

Phòng Văn hóa và Thông tin

            114

            124

            176

              (10)

             92

            (62)

     64,77

30

Thanh tra huyện Bình Gia

            151

            195

            162

              (44)

             77

            (11)

     93,21

31

Toà án

            385

            397

            388

              (12)

             97

              (3)

     99,23

32

Trung Tâm Chính Trị huyện Bình Gia

            369

            421

 

              (52)

             88

            369

#DIV/0!

33

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Gia

            255

            326

            216

              (71)

             78

              39

   118,06

34

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất

            351

            387

            308

              (36)

             91

              43

   113,96

35

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia

            716

            807

            543

              (91)

             89

            173

   131,86

36

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia

            234

            290

            238

              (56)

             81

              (4)

     98,32

37

UBMT Tổ quốc huyện Bình Gia

            912

            547

            866

             365

           167

              46

   105,31

38

UBND thị trấn Bình Gia

         1.437

         1.334

         1.007

             103

           108

            430

   142,70

39

UBND xã Bình La

            822

            923

            666

            (101)

             89

            156

   123,42

40

UBND xã Hoa Thám

            509

            512

            398

                (3)

             99

            111

   127,89

41

UBND xã Hoa Thám

            279

            265

            278

               14

           105

                1

   100,36

42

UBND xã Hoàng Văn Thụ

            730

            701

            863

               29

           104

          (133)

     84,59

43

UBND xã Hồng Phong

            810

            761

            676

               49

           106

            134

   119,82

44

UBND xã Hồng Thái

            677

            708

         1.045

              (31)

             96

          (368)

     64,78

45

UBND xã Hưng Đạo

         1.192

         1.201

         1.102

                (9)

             99

              90

   108,17

46

UBND xã Minh Khai

         1.194

         1.223

            918

              (29)

             98

            276

   130,07

47

UBND Xã Mông Ân

            723

            678

            598

               45

           107

            125

   120,90

48

UBND xã Quý Hoà

         1.152

         1.010

            950

             142

           114

            202

   121,26

49

UBND Xã Tân Hoà

         1.460

         1.384

         1.004

               76

           105

            456

   145,42

50

UBND xã Tân Văn

            813

         1.410

            803

            (597)

             58

              10

   101,25

51

UBND xã Thiện Hòa

            979

            973

            915

                 6

           101

              64

   106,99

52

UBND xã Thiện Long

         1.222

         1.360

            927

            (138)

             90

            295

   131,82

53

UBND xã Thiện Thuật

            619

            635

            495

              (16)

             97

            124

   125,05

54

UBND xã Vĩnh Yên

         1.517

         1.007

         1.072

             510

           151

            445

   141,51

55

UBND xã Yên Lỗ

            903

            954

            785

              (51)

             95

            118

   115,03

56

Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Bình

         1.058

            913

            729

             145

           116

            329

   145,13

57

Ủy ban nhân dân xã Quang Trung

         1.004

            954

         1.146

               50

           105

          (142)

     87,61

58

Văn Phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia

            107

            143

            495

              (36)

             75

          (388)

     21,62

59

Văn Phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia

            113

              33

            225

               80

           342

          (112)

     50,22

60

UBND huyện Bình Gia

         2.428

         3.187

         2.863

            (759)

             76

          (435)

     84,81

61

UBND huyện Bình Gia

            570

            605

            481

              (35)

             94

              89

   118,50

62

Viện Kiểm Sát

            976

         1.071

            422

              (95)

             91

            554

   231,28

 

 

       82.470

       93.687

       76.154

       (11.217)

             88

         6.316

   108,29

Trên đây là chi tiết sử dụng điện tháng 3/2024 của các cơ quan HCSN, CSCC trên địa bàn Huyện Bình Gia, đề nghị các đơn vị kiểm soát tình hình sử dụng điện của đơn vị và có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

(i)Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

(ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị;

(iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy và các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở.

Điện lực-  Bình Gia


Tác giả: Điện lực- Bình Gia

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 24
Trong tháng : 7.810
Tất cả : 57.931