Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2019 - 2023

           Thực hiện văn bản số 622/SNN-PTNT ngày 24/3/2023 xủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 17/4/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Bình Gia.

         Ngày 28/4/2023, UBND huyện Bình Gia tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả toàn diện quá trình triển khai thực hiện, khó khăn vướng mắc, rút kinh nghiệm, từ đó có cơ sở đề ra giải pháp khắc phục để tiếp tục xây dựng phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hội nghị có hơn 80 đại biểu tham dự, Hội nghị được đón tiếp lãnh đạo Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về dự phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Lãnh đạo huyện Bình Gia có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, PCT HĐND huyện, PCT UBND huyện; lãnh đạo  UBMTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các thành viên Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, đơn vị tư vấn, chủ thể sản phẩm và các hộ dân có sản phẩm tiềm năng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết trong đó có nhiệm vụ gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm.                UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện nội dung. Qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Bình Gia đã có 08 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

          Hội nghị sơ kết trưng bày giới thiệu sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao và những sản phẩm nông lâm sản của các xã, thị trấn có tiềm năng phát triển. Rất nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp được cơ sở lựa chọn trưng bày tại Hội nghị.

          Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn đầu của đề án, đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn; mặc dù trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về quy mô sản xuất, việc tiếp cận, nhận thức của chủ thể về mục đích ý nghĩa của chương trình...

         Trong thời gian tới huyện sẽ tập trung công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, tập huấn, tổ chức học tập kinh nghiệm; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và cơ chế chính sách thực hiện; nhân rộng mô hình có hiệu quả, vai trò, tầm quan trọng của các chủ thể trong quá trình thực hiện, quảng bá các sản phẩm nông lâm sản trên địa bàn huyện./.