Skip to main content

Thể lệ cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Hoạt động Đảng – Đoàn thể

TỈNH UỶ LẠNG SƠN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

*

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 173-QĐ/BTC,

ngày 09 /10/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

----------

 

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

1. Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

2. Phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc Cuộc thi không được tham gia dự thi).

2. Nội dung bài dự thi

Phát hiện, phản ánh về những tập thể, cá nhân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh có hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh; trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có sáng kiến đem lại hiệu quả kinh tế cao; những nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh; những tấm gương vượt khó, học giỏi, làm kinh tế giỏi; những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước; tính tự giác, gương mẫu, nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...

3. Hình thức, quy cách

- Thể loại: Bài phản ánh, phóng sự, ký chân dung.

- Quy cách: Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, dưới dạng bài viết tay hoặc đánh máy vi tính trên giấy khổ A4 (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) với dung lượng không quá 3.000 từ; khuyến khích có thêm tranh, ảnh minh họa rõ nội dung bài viết.

4. Yêu cầu

- Mỗi cá nhân có thể gửi từ 01 đến 03 bài dự thi với nội dung khác nhau. Bài dự thi chưa đăng trên báo hoặc đã đăng trên các báo từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 28/02/2019.

- Tấm gương được nêu trong bài dự thi phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, có sức lan tỏa, có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, xã hội được cơ quan, địa phương, đơn vị ghi nhận.

- Bài dự thi được đóng thành quyển, đánh số trang, ngoài bìa ghi rõ bài dự thi “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; các thông tin cá nhân như: Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị công tác, số điện thoại, email...

- Bài dự thi không hợp lệ là bài thi hư cấu, không đúng người thật, việc thật, sao chép dưới mọi hình thức; nộp bài dự thi chậm hoặc nộp không đúng nơi quy định của Ban Tổ chức cuộc thi.

5. Thời gian, địa chỉ gửi bài dự thi về các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc:

- Thời gian thi: Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi đến hết ngày 28/02/2019 (tính theo dấu Bưu điện).

- Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh qua ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (Nơi người dự thi sinh sống, học tập và công tác).

- Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh chỉ chấm điểm, chọn giải cá nhân các bài thi đã qua sơ khảo, thẩm định của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

6. Thời gian và địa chỉ gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi:

- Ban Sơ khảo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc gửi biên bản chấm sơ khảo, cùng với toàn bộ bài thi được lựa chọn về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 31/3/2019 theo dấu Bưu điện.

- Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

7. Chấm thi

7.1. Vòng 1: Do Ban Sơ khảo Cuộc thi cấp huyện, thành phố và tương đương tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 20 bài đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.

7.2. Vòng 2: Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm được Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, NGUYÊN TẮC XÉT GIẢI

1. Cơ cấu, số lượng và giá trị giải thưởng cấp tỉnh:

- Tập thể: Tặng Giấy khen kèm tiền thưởng cho huyện ủy, thành ủy hoặc đảng ủy trực thuộc tỉnh có số lượng, chất lượng bài dự thi tốt nhất, cụ thể:

+ 01 Giải Nhất trị giá 6.000.000 đồng.

+ 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng.

+ 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 04 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- Cá nhân: Tặng Giấy khen kèm tiền thưởng cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc, cụ thể:

+ 01 Giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng.

+ 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

+ 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

+ 15 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

+ Một số giải phụ khác (có phần thưởng của Ban Tổ chức): Giải người dự thi cao tuổi nhất, Giải người dự thi trẻ tuổi nhất, Giải bài dự thi ấn tượng nhất (nếu có).

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không nhất thiết phải xét chọn đủ số lượng giải như quy định chung, nếu chất lượng các bài dự thi không đảm bảo yêu cầu đề ra.

2. Cơ cấu, số lượng và giá trị giải thưởng cấp huyện, thành phố và tương đương: căn cứ điều kiện cụ thể, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quyết định cơ cấu giải thưởng và hình thức trao giải cho phù hợp.

IV. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia Cuộc thi:

- Ban Tổ chức không hoàn trả lại các bài viết đã dự thi và có toàn quyền sử dụng các bài dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Những bài thi tốt được chọn giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng và tác giả nhận nhuận bút theo quy định của các cơ quan báo chí.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả có liên quan.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Cơ quan thường trực có trách nhiệm xem xét và trả lời khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Cuộc thi. Không xem xét đơn không có họ tên, địa chỉ rõ ràng hoặc mạo danh.

3. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi báo cáo không trung thực, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét chọn; các cá nhân có hành vi gian lận, sao chép, cung cấp thông tin hoặc có tác phẩm dự thi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và của Thể lệ này thì tùy theo mức độ sẽ bị thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (Cơ quan Thường trực: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung, thể lệ Cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI