Skip to main content

Triển khai Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bình Gia”

Hoạt động Đảng – Đoàn thể

HUYỆN UỶ BÌNH GIA

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 188- CV /BTGHU

Triển khai Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bình Gia”

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bình Gia, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện,

- Các cơ quan thông tin, truyền thông của huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU, ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Huyện Bình Gia”; Công văn số 1471-CV/BTGTU, ngày 10/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về triển khai Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”Quyết định số 173-QĐ/BTC, ngày 09/10/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi viết Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Để Cuộc thi triển khai đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị:

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn huyện tích cực tham gia dự thi để Cuộc thi đạt kết quả tốt, phấn đấu đạt số lượng bài dự thi cao nhất và chất lượng bài thi tốt nhất, thiết thực hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông của huyện, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và các nội dung của Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; đăng tải Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp các đối tượng dự thi có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu, hưởng ứng tham gia dự thi.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cơ quan thường trực Cuộc thi cấp huyện tiếp nhận các bài dự thi của các cơ quan, đơn vị bắt đầu từ tháng 12/2018 đến hết ngày 28/2/2019 và tổ chức chấm sơ khảo; tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức trao giải cấp huyện, lựa chọn đủ số lượng bài tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao gửi Quyết định ban hành kèm theo Quyết định Thể lệ Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” để các cơ quan đơn vị căn cứ triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU (BC),

- Bí thư, Phó Bí thư TT HU(BC),

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (BC),

- Các Ban Đảng, VP HU,

- Như KG,

- Lưu BTGHU.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Bích