Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Hoạt động Đảng – Đoàn thể

TỈNH UỶ LẠNG SƠN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

*

Số 173 - QĐ/BTC

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Thể lệ Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

_____________________________

Căn cứ Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”;

Căn cứ Quyết định số 1494-QĐ/TU, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”,

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung, thể lệ Cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c),

- BTC, BGK, TTK cuộc thi;

- Thường trực các HU,ThU, ĐU trực thuộc,

- BTG,TH các HU,ThU,ĐU trực thuộc,

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh,

- Lãnh đạo Ban,

- T,PPCM + CV,

- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Đã ký

 

 

Nông Văn Thảm