Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Bình Gia thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong quý I năm 2021.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 07/KH -UBND ngày 11/01/2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và chỉ thị số 02/CT-UBND huyện ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện chủ đề năm 2021 " siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá", trong quý I năm 2021, huyện Bình Gia thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân đến làm việc. Công khai minh bạch các hoạt động công vụ, công khai các chuẩn mực, các quy định của cơ quan hành chính các cấp. Kết quả, trong quý I, đã tiến hành rà soát được 35 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện và các xã, thị trấn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện  đã tiếp nhận 213/250 thủ tục, giải quyết được 42/43 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn tiếp nhận 85/101 thủ tục, giải quyết được 2612/2616 hồ sơ.  100% các thủ tục hành chính được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

CCHC 01.jpg

CCHC 02.jpg

          Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào hoạt động quản lý, xử lý công việc giữa các cơ quan  hành chính nhà nước, giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhau. TRong thời gian tới, huyện Bình Gia tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch CCHC đã xây dựng, tổ chức khắc phục các tiêu chí CCHC bị đánh giá thấp trong năm 2020.

Diệu Hiền.