Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN BÌNH GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

Ngày 27/8/2020, UBND huyện Bình Gia đã ban hành kế hoạch số 182/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch huyện Bình Gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án).

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án đã được phê duyệt, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội vào hoạt động phát triển du lịch. Việc triển khai thực hiện Đề án phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn huyện trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc vừa bảo tồn, khai thác tối ưu các giá trị tự nhiên, cảnh quan, sinh thái vừa phát huy được các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và coi trọng bảo vệ tài nguyên môi trường; đảm bảo sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, phát triển du lịch huyện Bình Gia cần tập trung vào xây dựng 02 loại hình du lịch chính, đó là du lịch sinh thái, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp (khám phá, thưởng ngoạn cảnh quan tự nhiên) và du lịch cộng đồng (trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc). Mục tiêu cơ bản của Đề án là phát triển du lịch huyện Bình Gia cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm nghèo và vươn lên làm giàu cho nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; bảo vệ tài nguyên du lịch, tài nguyên môi trường đồng thời làm động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2025: đón 280.000 lượt khách, doanh thu đạt 157,5 tỷ đồng, có 633 buồng (phòng) lưu trú, có 2.743 lao động trong ngành du lịch. 

Để thực hiện được các nội dung, mục tiêu trên, kế hoạch đã đưa ra 12 nhóm giải pháp để thực hiện, song cần ưu tiên thực hiện các giải pháp về thu hút đầu tư, khuyến khích cộng đồng tham gia phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch và bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch./.

                                                                        Thanh Mùi

                                                                       Phòng Văn hóa và Thông tin