Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Danh sách 10/5/2021 10-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 90/TB-UBND 05-05-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2021
(Tính đến ngày 27/4/2021) 27-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 86/TB-UBND 26-04-2021 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 02, tháng 4 năm 2021)
Số: 80/TB-UBND 23-04-2021 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2021
(Tính đến ngày 15/4/2021) 15-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 175/TB-NV 05-04-2021 THÔNG BÁO Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021
Số: 57/TB-UBND 24-03-2021 THÔNG BÁO Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Số: 145/TB-NV 19-03-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 50/TB-UBND 10-03-2021 THÔNG BÁOKết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyện(Kỳ 01,tháng3năm 2021)
Số: 44/TB-UBND 01-03-2021 THÔNG BÁOKết luận củaChủ tịch UBND huyệntại phiênhọpUBND huyện thường kỳtháng 02năm 2021
Số: 45a /TB-HĐTTVC 01-03-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 46/TB-UBND 26-02-2021 THÔNG BÁOTuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030,thực hiện từ năm
Số: 39/TB-ĐKT 25-02-2021 THÔNG BÁOKết luận kiểm tracông tác giao chỉ tiêu kế hoạch phát triểnkinh tế -xã hộivàdự toán ngân sách nhà nước năm 2021; công tácphòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; Kết quả thực hiện các mô hình hỗ
Số: 35/TB-HĐTT 22-02-2021 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 04/TB-UBBC 19-02-2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 203/TB-UBND 18-02-2021 THÔNG BÁOĐịnh hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệthực hiện Đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ tỉnh Lạng Sơnđến năm 2030, thực hiện từ năm 2021
Số: 44/KH-UBND 09-02-2021 KẾ HOẠCH Năm an toàn giao thông 2021
Số: 124/UBND-VP 27-01-2021 V/v thông báo kết quả xử lý những tồn tại, hạn chế của hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice.
Số: 14/TB-UBND 19-01-2021 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quố c khá nh trong năm 2021 đố i vớ i cá n bô, công ̣ chứ c, viên chứ c và ngườ i lao đông
Số: 09/TB-UBND 15-01-2021 THÔNG BÁO Về việc không công nhận kết quả thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020 (vòng 1) đối với 03 chỉ tiêu tuyển dụng vào các trường học thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện
Số: 08/TB-HĐTTVC 15-01-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức huyện Bình Gia vòng 1 năm 2020
Số: 05/TB-UBND 08-01-2021 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 01, tháng 01 năm 2021)
Số: 257/TB-HĐTT 18-12-2020 THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian thi tuyển viên chức vòng 1 và thông báo số báo danh, ca thi vòng 1
Số: 244/TB-HĐTT 15-12-2020 THÔNG BÁO Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2020
Số: 1661/UBND-NV 19-11-2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
Số: 344/TB-KL 16-11-2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Hạt Kiểm lâm Bình Gia)
Số: 181/TB-UBND 30-09-2020 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
Số: 172/TB-UBND 17-09-2020 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
Số: 159/TB-UBND 25-08-2020 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 2, tháng 8 năm 2020)