Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 70/KH-UBND 14-03-2022 KẾ HOẠCH Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2022
Số: 1682/UBND-TNMT 15-10-2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện
Số: 2219/QĐ-UBND 07-07-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Đức Toản trú tại thôn Nà Vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 347/QĐ-UBND 04-05-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (Giai đoạn II-Lần 4) (Lâm Thanh Quế)
Số: 826/QĐ-UBND 20-04-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (Giai đoạn II-Lần 5)
Số: 609/QĐ-UBND 26-03-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 596/QĐ-UBND 24-03-2021 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của Hộ ôngBàn Kim Long, trú tại Thôn Pò Khiển, xã Kim Lư,huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạnđể giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám –Quý Hòa –Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (Lần 13
Số: 23/TB-UBND 26-01-2021 THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bình Gia
Số: 3818/QĐ-UBND 31-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Nông Văn Ân, trú tại thôn Bắc Hóa, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Nhà văn hóa xã Thiện Long, huyện Bình Gia
Số: 3323/QĐ-UBND 02-12-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (Giai đoạn II-Lần 3)
Số: 3300/QĐ-UBND 30-11-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo nâng cấp đường dây 35kV lộ 374E13.1 từ Trạm cắt 385 Văn Quan - Bình Gia đến Trạm cắt 355 Bắc Sơn Vũ Lễ
Số: 2716/QĐ-UBND 29-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Bình Gia về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
Số: 1793/QĐ-UBND 14-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000
Số: 2379/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ bà Hoàng Thị Họp, trú tại Thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng S
Số: 2362/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Nông Văn Tanh, trú tại Thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh L
Số: 2380/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Mỗ Văn Thiệu, trú tại Thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạ
Số: 2367/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Hứa Văn Trường, trú tại Thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng
Số: 2382 /QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ bà Lâm Thị Thao, trú tại Thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạn
Số: 2366/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Lý Văn Ca, trú tại Thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2381/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Hoàng Văn Đài, trú tại Thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh L
Số: 2365/QĐ-UBND 04-09-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Lý Văn Chiều, trú tại Thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng S
Số: 2034 /QĐ-UBND 11-08-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Tân Văn để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Bình Gia, Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm
Số: 2035 /QĐ-UBND 11-08-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Mông Ân để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Công trình: Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực huyện Bình Gia, Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số: 2375/QĐ-UBND 04-08-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Hoàng Văn Lả, trú tại Thôn Nà Lùng, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng S
Số: 1781/QĐ-UBND 23-07-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Hoàng Đông Đô, trú tại Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng
Số: 1780/QĐ-UBND 23-07-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của Hộ ông Nông Hồng Lợi, trú tại Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng
Số: 105/TTPTQĐ 30-06-2020 V/v Phối hợp thông báo thu hồi đất để xây dựng Công trình: Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn.
Số: 758 /UBND-TNMT 25-05-2020 V/v đính chính Quyết định thu hồi đất công trình: Sửa chữa, xử lý điểm đen TNGT tại km 56 +700 QL 1B, tỉnh Lạng Sơn (Lần 1: 05 hộ)
Số: 93 /TB-UBND 07-05-2020 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình: Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc) huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Số: 892/QĐ-UBND 31-03-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất xây dựng Công trình Cơ sở làm việc Công an huyện Bình Gia thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn