Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 13/CTr-UBND 04-08-2022 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2022
Số: 09/Ctr-UBND 03-06-2022 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2022
Số:219/TB-UBND 20-10-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
Số: 1393/CTr-UBND 04-09-2021 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2021
Số: 122/TB-UBND 02-07-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2021)
Số: 98/TB-UBND 01-06-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2021)
Số: 570/UBND-VP 23-04-2021 V/v tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số: 69/TB-UBND 16-04-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2021)
Số: 29/TB-UBND 03-02-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2021)
Số: /TB-UBND 20-01-2021 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/01 đến ngày 31/01/2021)
Số: 62/TB-UBND 19-03-2020 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2020)
Số:938 /CTr-UBND 09-08-2019 CHƯƠNG TRÌNH Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2019
Số: 157 /TB-UBND 22-07-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 15/7 đến ngày 31/7/2019)
Số: 122/TB-UBND 24-05-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2019)
Số: 106/TB-UBND 07-05-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 02/5 đến ngày 15/5/2019)
Số: 52/TB-UBND 18-03-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2019)
Số: 35/TB-UBND 04-03-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2019)
Số:25/TB-UBND 31-01-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/02 đến ngày 15/02/2019)
Số: 84 /CTr-UBND 22-01-2019 CHƯƠNG TRÌNH Làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2019
Số:02 /TB-UBND 04-01-2019 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2019)
Số: 241./TB-UBND 21-12-2018 Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2018)
Số: 222 /TB-UBND 21-11-2018 Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2018)
Số: 1323/CTr-UBND 12-11-2018 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2018
Số: 187 /TB-UBND 16-10-2018 THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2018)
Số:162/TB-UBND 05-09-2018 Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2018)
Số: 151/TB-UBND 22-08-2018 Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2018)
Số: 117 /TB-UBND 04-07-2018 Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2018)
Số:101/TB-UBND 15-06-2018 Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 15/6 đến ngày 30/6/2018)
Số: 92 /TB-UBND 01-06-2018 Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2018)