Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 43/KH-UBND 09-02-2021 KẾ HOACH ̣ Tổ chức thưc hi ̣ êṇ nhiêm v ̣ u ̣thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2021
Số: 3239 /QĐ-UBND 26-12-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Số: 20/NQ-HĐND 18-12-2019 NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020
Số: 590 /BC-UBND 06-12-2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 dự kiến phương án phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Số: 255 /TB-UBND 05-12-2019 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 1, tháng 12 năm 2019)
Số:1466/UBND-TCKH 02-12-2019 V/v đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; giải ngân các nguồn vốn năm 2019.
Số: 1201 /UBND-CCT 10-10-2019 V/v tăng cường công tác chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 2019
Số: 1838a /QĐ-UBND 16-08-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án, dự toán thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia năm 2019
Số:281/BC-UBND 26-06-2019 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Số: 385/UBND-TCKH 08-04-2019 V/v quyết toán dự án (công trình) hoàn thành
Số: 647/QĐ-UBND 28-03-2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (kinh phí đào tạo tập huấn và tuyên truyền)
Số:71 /KH-UBND 15-03-2019 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2019
Số:48/KH-BCĐ 25-02-2019 KẾ HOẠCH Chỉ đạo công tác thu Ngân sách nhà nước năm 2019
Số: 3392/QĐ-UBND 31-12-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị trên địa bàn huyện
Số: 2999/QĐ-UBND 19-12-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Số:19/NQ-HĐND 19-12-2018 NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019
Số:1444/UBND-TCKH 10-12-2018 V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách Nhà nước năm 2018
Số:1001 /UBND-VP 05-09-2018 V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách những tháng cuối năm 2018.
Số: 143/BC-UBND 24-04-2018 BÁO CÁO Công tác thu Ngân sách nhà nước năm 2018 và những năm tiếp theo.
Số: 17/NQ-HĐND 19-12-2017 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2017
Số: 4368/QĐ-UBND 15-12-2017 BẢNG THUYẾT MINH GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 ( (Kèm theo Quyết định số số 4368/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện)