Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Danh sách 10/5/2021 10-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 90/TB-UBND 05-05-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2021
(Tính đến ngày 27/4/2021) 27-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
(Tính đến ngày 15/4/2021) 15-04-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
Số: 175/TB-NV 05-04-2021 THÔNG BÁO Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021
Số: 145/TB-NV 19-03-2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 45a/TB-HĐTTVC 01-03-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 35/TB-HĐTT 22-02-2021 THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 08/TB-HĐTTVC 15-01-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức huyện Bình Gia vòng 1 năm 2020
Số: 09/TB-UBND 15-01-2021 THÔNG BÁO Về việc không công nhận kết quả thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020 (vòng 1) đối với 03 chỉ tiêu tuyển dụng vào các trường học thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện
Số: 257/TB-HĐTT 18-12-2020 THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian thi tuyển viên chức vòng 1 và thông báo số báo danh, ca thi vòng 1
Số: 244/TB-HĐTT 15-12-2020 THÔNG BÁO Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2020
Số: 1661/UBND-NV 19-11-2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoan 2021 - 2025
Số: 181/TB-UBND 30-09-2020 THÔNG BÁO Về việc nhu cầu hợp đồng lao động nhân viên thừa hành, phục vụ tại các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020
Số: 172/TB-UBND 17-09-2020 THÔNG BÁO Về việc xét tuyển hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 31-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 ((Danh sách cập nhật ngày 31/7/2020)
(Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020) 15-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 15/7/2020)
Số: 997/UBND-NV 14-07-2020 V/v thu hồi kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
(Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020) 07-07-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 (Danh sách cập nhật ngày 07/7/2020)
Số: 24/TB-BQL 26-06-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia năm 2020
Số: 228/TB-NV 15-06-2020 THÔNG BÁO Về việc cử công chức tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Số: 105/TB-UBND 01-06-2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020.
Số: 105/TB-UBND 01-06-2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020
Số: 89/TB-UBND 05-05-2020 THÔNG BÁO Kéo dài mốc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 89/TB-UBND 05-05-2020 THÔNG BÁO Kéo dài mốc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số: 516/UBND-NV 14-04-2020 V/v nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020
Số: 77/TB-UBND 09-04-2020 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức huyện Bình Gia năm 2020
Số:1386 /UBND-NV 19-11-2019 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Số: 231/TB-HĐTTVC 22-10-2019 THÔNG BÁO Đính chính kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 (vòng 2)
Số: 222/TB-HĐTTVC 11-10-2019 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển viên chức năm 2019 (vòng 2)