Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số: 985/UBND-Ttr 14-06-2222 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
Số: 03/2022/QĐ-UBND 19-05-2222 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia
Số 1062//UBND-LĐTBXHDT 24-06-2022 V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN –Đợt 2/2022
Số: 1786/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Cương,địa chỉ thường trúthôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1780/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Lượng,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1775/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Huy,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1770/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Âu Văn Dân,địa chỉ thường trúKhối phố Yên Bình, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1788/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Nhân,địa chỉ thường trúthôn Thuần Như 1, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1783/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Đức Sỹ,địa chỉ thường trúKhối phố Ngọc Trí, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1776/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Nông Thanh Nghị,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1771/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ bà Hoàng Thị Xuyên,địa chỉ thường trúKhối phố Tân Thành, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1781/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Đăng Huy, địa chỉ thường trú Khối phố Ngọc Trí, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
Số: 1791/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Nông Văn Hiệp,địa chỉ thường trúKhối phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1782/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Đăng Gia,địa chỉ thường trúKhối phố Ngọc Trí, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1777/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Nông Đức Đàm,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1773/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Trung,địa chỉ thường trúKhối phố Pá Nim, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1767/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Đình Thắng,địa chỉ thường trúKhối phố Tân Thành, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 422/BC-UBND 17-06-2022 BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2022
Số: 1785/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ bà Mỗ Thị Quý,địa chỉ thường trúthôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1779/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Lý Văn Kính,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng,thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1772/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Quyền,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1769/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Âu Văn Sắn,địa chỉ thường trúKhối phố Yên Bình, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1791/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ ông Hà Quang Việt,địa chỉ thường trúthôn Thuần Như 2, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1784/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Đường,địa chỉ thường trúKhối phố 6A, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1778/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hà Đình Chuyền,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia,
Số: 1774/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Toàn,địa chỉ thường trúKhối phố Pác Nàng,thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1768/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Đương,địa chỉ thường trúKhối phố Tân Thành, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1789/QĐ-UBND 17-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ ông Bạch Ngọc Tĩnh, địa chỉ thường trú Khối phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1758/QĐ-UBND 16-06-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Thường,địa chỉ thường trú Khối phố Tân Thành, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia
Số: 1751/QĐ-UBND 15-06-2022 QĐ Vv thu hồi đất của hộ ông Hoàng Công Lợi, địa chỉ thường trú Khối phố Tân Thành, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Đường Dây và trạm biến áp 110kV Bình Gia