Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
số:2070/QĐ-UBND 25-08-2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Quy chế làm việc, Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND huyện Bình Gia
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ 25-08-2023 3. BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
số:1954/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lăng Văn Thượng, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉn
số:1964/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Thảo, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1969/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Chiến, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉn
số:1958/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lý Văn Nam, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh Lạn
số:1956/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ bà Hoàng Thị Tuyên, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1961/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lý Xuân Việt, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh L
số:1967/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Nguyên, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉ
số:1972/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Phương, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉ
Số: 1959/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Triệu Văn Lanh, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1965/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Lập, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1970/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Viện, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1955/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Sáng, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1962/TB-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ bà Hoàng Thị Liên, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1968/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Hiệu, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1973/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Nghị, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1960/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Nguyện, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉn
số:1966/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Lương Văn Ngọ, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:1971/QĐ-UBND 12-08-2023 Về việc thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Hiếu, trú tại thôn Nà Cốc, Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Xử lý điểm tiềm ẩn mất ATGT trên tuyến QL 279 đoạn từ KM 188+200-KM 189+800 (Đèo Khau Ra), tỉnh
số:245/KH-UBND 11-08-2023 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023); Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)
số:1561/BCĐ 11-08-2023 v hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.
số:244/KH-UBND 11-08-2023 Triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn huyện Bình Gia
số:1552/UBND-VHTT 09-08-2023 Về việc tiếp tục tuyên truyền và tổ chức vòng sơ tuyển Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2023
số:132/TB-UBND 08-08-2023 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
số:1535/UBND-NV 08-08-2023 về việc tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023
số:241/KH-UBND 08-08-2023 Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Bình Gia giai đoạn 2023 - 2025
BIỂU TỔNG HỢP 04-08-2023 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023
số:1902/QĐ-UBND 03-08-2023 Về việc thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại thôn Văn Can xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 -2020, phân k
số:1870/QĐ-UBND 01-08-2023 Về việc thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất tại thôn Nà Khuông, thôn Khuổi Con, thôn bản Tăn xã Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để giải phóng mặt bằng xây dựng Công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lạng Sơ